Studentų atstovai

<< Grįžti į pradinį puslapį

Studijų programų komitetai

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1-2 studentų atstovai.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

Visus studentų atstovus studijų programų komitetuose rasi čia.

VU FLF Ginčų nagrinėjimo komisija

VU FLF Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU FLF Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU FLF dėstytojai ir 3 studentų atstovai:

 • Elena Pranevičiūtė (el. paštas: elena.praneviciute@flf.stud.vu.lt);
 • Marta Vinclavaitė (el.paštas: marta.vinclavaite@flf.sutd.vu.lt);
 • Simonas Granskas (el. paštas: simonas.granskas@flf.stud.vu.lt).

VU FLF Akademinės etikos komisija

VU FLF Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

VU FLF Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU FLF dėstytojai ir 2 studentų atstovai:

 • Agnė Leonaitė (el. paštas: agne.leonaite@flf.stud.vu.lt);
 • Simonas Granskas (el. paštas: simonas.granskas@flf.stud.vu.lt).

VU FLF Priėmimo-atestacijos komisija

VU FLF Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta.

VU FLF Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro 8 nariai: 4 universiteto dėstytojai, 3 socialiniai partneriai ir 1 studentų atstovas:

 • Elena Pranevičiūtė (el. paštas: pirmininkas@filf.vusa.lt).

VU FLF Taryba

VU FLF Taryba priima sprendimus dėl Fakulteto mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo bei koordinavimo, Fakulteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

VU FLF Tarybą sudaro 25 nariai: 19 VU FLF dėstytojų, Dekanas (pagal pareigas) ir 5 studentų atstovai:

 • Elena Pranevičiūtė (pagal pareigas; el. paštas: pirmininkas@filf.vusa.lt);
 • Agnė Karčiauskaitė (el. paštas: agne.karciauskaite@flf.stud.vu.lt);
 • Marta Povilaitytė (el. paštas: marta.povilaityte@flf.stud.vu.lt);
 • Gabriela Maria Forgeron (el.paštas: gabriela.forgeron@flf.stud.vu.lt);
 • Mantas Tamošaitis (el. paštas: mantas.tamosaitis@flf.vu.lt).

VU FLF Studijų kolegija

Studijų kolegija yra patariamasis Filologijos fakulteto tarybos darinys, teikiantis Tarybai ir studijų programų komitetams rekomendacinio pobūdžio nutarimus studijų klausimais.

Studijų kolegija svarsto ir teikia rekomendacijas dėl ketinamų vykdyti studijų programų, bendrųjų universitetinių ir fakultetinių dalykų (modulių), taip pat pagal poreikį svarsto ir teikia Tarybai tvirtinti studijų procesą reglamentuojančius dokumentus, susijusius su klausimais, kurie VU studijas reglamentuojančiuose dokumentuose palikti detalizuoti kamieniniams akademiniams padaliniams.

Studijų kolegiją sudaro visų Filologijos fakultete vykdomų studijų programų komitetų pirmininkai, studijų prodekanas ir 2 studentų atstovai:

 • Marija Kliocaitė (el. paštas: marija.kliocaite@flf.stud.vu.lt);
 • Elena Pranevičiūtė (el. paštas: elena.praneviciute@flf.stud.vu.lt).

VU SA Taryba 

Tarybą sudaro VU SA padalinių vadovai (pirmininkai) ir prezidentas, organizuojantis jos veiklą. Taryba svarsto bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir narystės jose klausimus, tvirtina darbuotojų etatų sąrašą bei vykdo kitas VU SA Įstatuose ir Darbo reglamente nustatytas funkcijas.

 • Elena Pranevičiūtė (pagal pareigas; el. paštas: pirmininkas@filf.vusa.lt).

VU SA Parlamentas

Parlamentas yra kolegiali VU SA valdymo institucija, tarp konferencijų atliekanti visas VU SA valdymo funkcijas, išskyrus tas, kurios tiesiogiai yra pavestos Konferencijai. Parlamentas susideda iš VU SA P išrinktų atstovų, Tarybos narių, prezidento bei viceprezidentų.

 • Elena Pranevičiūtė (pagal pareigas; el. paštas: pirmininkas@filf.vusa.lt);
 • Anastasija Liubinskytė (el. paštas: anastasija.liubinskyte@flf.stud.vu.lt);
 • Lauryna Martin Marin (el. paštas: lauryna.marin@flf.stud.vu.lt).