Studentų atstovai VU FLF ir VU SA dariniuose

Studijų programų komitetai

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1-2 studentų atstovai.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

Pirmos studijų pakopos studentų atstovų studijų programų komitetuose kontaktai

Lietuvių filologija

Evelina Verbickaitė

evelinaverbickaite@gmail.com

Anglų filologija

Greta Kaikarytė

greta.kaikaryte@live.com

Ispanų filologija

Julija Daugėlaitė

daugelaite.julija@gmail.com

Klasikinė filologija

Orinta Gerikaitė

orjete@gmail.com

Italų filologija

Rugilė Pumputytė

Augustė Skersytė

rugile.pumputyte@gmail.com
augustesmile@gmail.com

Prancūzų filologija

Miglė Prišmontaitė

Viktorija Petrikaitė

migle.prismontaite@gmail.com
vi.petrikaite@gmail.com

Rusų filologija

Viktorija Fedorec

fedorec15@gmail.com

Skandinavistika

Toma Limontaitė

Lina Poškutė

toma.limontaite@flf.stud.vu.lt
lina.poskute13@gmail.com

Vertimas

Laura Dukauskaitė

laura.2kauskaite@gmail.com

Vokiečių filologija

Jūratė Petkevičiūtė

j.e.petkeviciute@gmail.com

Anglų ir kita užsienio (ispanų/prancūzų) kalba

Karina Germanovič

karinagermanovic@mail.ru

Anglų ir rusų kalbos

Aurelija Valentinovičiūtė

auryyy777@gmail.com

Lenkų filologija

Kreiptis į VU SA FilF atstovų koordinatorę Tomą Limontaitę atstovai@filf.vusa.lt

Anglų ir norvegų kalbos

Kreiptis į VU SA FilF atstovų koordinatorę Tomą Limontaitę atstovai@filf.vusa.lt

 

Antros studijų pakopos studentų atstovų studijų programų komitetuose kontaktai

Anglistika

Deividas Zibalas

deividaszib@gmail.com

Intermedialios literatūros studijos

Julija Lekavičiūtė

Mantas Tamošaitis

jlekav@gmail.com
mantas944@gmail.com

Rusistika

Andželika Krus Šelginskich

andzelika.krus@gmail.com

Semiotika

Justinas Mazūra

justas.mazura@gmail.com

Taikomoji Kalbotyra

Rusnė Paulavičiūtė

rusne.plvct@gmail.com

Vertimas

Laura Dukauskaitė

laura.2kauskaite@gmail.com

Bendroji kalbotyra

Beatričė Ganusauskaitė

ganusauskaiteb@gmail.com

Literatūros antropologija ir kultūra

Lina Valentinavičiūtė

linavalentina@gmail.com

Dalykinė (teisės) kalba

Vaida Giedraitytė

Aivaras Liutkauskas

vaidagie@gmail.com
aliutkau@gmail.com

Klasikinė filologija

Gintarė Vaičiulytė

vaiciulyteg@gmail.com

VU FLF Ginčų nagrinėjimo komisija

VU FLF Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU FLF Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU FLF dėstytojai ir 3 studentų atstovai:
Toma Limontaitė (el. paštas: atstovai@filf.vusa.lt ; tel. nr.: +370 659 72 850),
Julija Daugėlaitė (el. paštas: daugelaite.julija@gmail.com ; tel. nr.: +370 639 67 834),
Miglė Prišmontaitė (el. paštas: migle.prismontaite@gmail.com ; tel. nr.: +370 638 10 641).

VU FLF Akademinės etikos komisija

VU FLF Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

VU FLF Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU FLF dėstytojai ir 2 studentų atstovai:
Aušrinė Gedminaitė (el. paštas: soc@filf.vusa.lt ; tel. nr.: +370 657 52 672),
Kamilė Bandonytė (el. paštas: pirmininkas@filf.vusa.lt  ; tel. nr.: +370 673 90 494).

VU FLF Priėmimo-atestacijos komisija

VU FLF Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta.

VU FLF Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro 8 nariai: 4 universiteto dėstytojai, 3 socialiniai partneriai ir 1 studentų atstovas:
Kamilė Bandonytė (el. paštas: pirmininkas@filf.vusa.lt ; tel. nr.: +370 673 90 494).

VU FLF Taryba

VU FLF Taryba priima sprendimus dėl Fakulteto mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo bei koordinavimo, Fakulteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

VU FLF Tarybą sudaro 25 nariai: 19 VU FLF dėstytojų, Dekanas (pagal pareigas) ir 5 studentų atstovai:
Kamilė Bandonytė (pagal pareigas) (el. paštas: pirmininkas@filf.vusa.lt ; tel. nr.: +370 673 90 494)
Justas Mazūra (el. paštas: justas.mazura@gmail.com ; tel. nr.: +370 653 93 430),
Miglė Prišmontaitė (el. paštas: migle.prismontaite@gmail.com ; tel. nr.: +370 638 10 641),
Aušrinė Gedminaitė (el. paštas: soc@filf.vusa.lt ; tel. nr.: +370 657 52 672),
Toma Limontaitė (el. paštas: atstovai@filf.vusa.lt ; tel. nr.: +370 659 72 850).

 

VU SA Taryba 

Tarybą sudaro VU SA padalinių vadovai (pirmininkai) ir Prezidentas, organizuojantis jos veiklą. Taryba svarsto bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir narystės jose klausimus, tvirtina darbuotojų etatų sąrašą bei vykdo kitas VU SA Įstatuose ir Darbo reglamente nustatytas funkcijas.

Kamilė Bandonytė (pagal pareigas) (el. paštas: pirmininkas@filf.vusa.lt ; tel. nr.: +370 673 90 494).

VU SA Parlamentas

Parlamentas yra kolegiali VU SA valdymo institucija, tarp konferencijų atliekanti visas VU SA valdymo funkcijas, išskyrus tas, kurios tiesiogiai yra pavestos Konferencijai. Parlamentas susideda iš VU SA P išrinktų atstovų, Tarybos narių, Prezidento bei viceprezidentų.

Kamilė Bandonytė (pagal pareigas) (el. paštas: pirmininkas@filf.vusa.lt ; tel. nr.: +370 673 90 494),
Toma Limontaitė (el. paštas: atstovai@filf.vusa.lt ; tel. nr.: +370 659 72 850),
Julija Daugėlaitė (el. paštas:  daugelaite.julija@gmail.com ; tel. nr.: +370 639 67 834).