Akademinės atostogos, studijų stabdymas ir atnaujinimas

VU.lt puslapio informacija

Akademinės atostogos

Studentui (klausytojui), laikinai negalinčiam tęsti studijų dėl ligos, nėštumo ar kūdikio priežiūros ir pateikusiam tai įrodančius dokumentus, suteikiamos akademinės atostogos.

Dėl ligos akademinės atostogos suteikiamos iki dvejų metų, dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros – įstatymų numatytam laikui, bet ne ilgiau kaip trejiems metams.

Akademines atostogas suteikia akademinio kamieninio padalinio vadovas.

Akademinių atostogų trukmė skaičiuojama nuo prašymo pateikimo datos.

 

Svarbu dėl akademinių atostogų dėl asmeninių priežasčių!

Šiuo metu galiojančios Mokslo ir studijų įstatymo 62 str. 1 d. 11 punktas numato studentui galimybę išeiti akademinių atostogų dėl asmeninių priežasčių. Sąvoka „asmeninės priežastys“ nėra apibrėžta teisės aktais, įskaitant ir Mokslo ir studijų įstatymą, todėl detalizuoti šių priežasčių nereikia. Galiojančiuose Vilniaus universiteto Studijų nuostatuose asmeninės priežastys nėra įvardintos kaip pagrindas išeiti akademiniu atostogų, tačiau šiuo metu planuojama atnaujinti bei papildyti Studijų nuostatus naujomis akademinių atostogų suteikimo sąlygomis. Taigi, vadovaujantis minėtais teisės aktais, studentas turėtų pateikti prašymą nurodant, kad į akademines atostogas einama dėl asmeninių priežasčių. Mokslo ir studijų įstatyme taip pat nėra reglamentuota, kad tokios atostogos negalėtų būti suteikiamos akademinių skolų turinčiam studentui ar studentui nebaigus pirmojo studijų semestro. Tokie apribojimai nėra numatyti ir Studijų nuostatuose.
Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad remiantis „LR Valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo“ 6.5. punktu, asmuo yra atleidžiamas nuo valstybės finansuojamų studijų krepšelio grąžinimo, jei jis buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą. Taigi studentai, kurie nutraukė studijas akademinių atostogų, suteiktų dėl asmeninių priežasčių, metu nebus atleidžiami nuo valstybės finansuojamų studijų krepšelio grąžinimo.
Pažymėtina ir tai, kad akademinės atostogos dėl asmeninių priežasčių gali būti suteiktos tik kartą per studijų laikotarpį vienerių metų terminui. Pasibaigus šiam terminui studentas gali teikti prašymą dėl studijų sustabdymo, vadovaujantis Vilniaus universiteto Studijų nuostatų 7.2. punktu.

Studijų stabdymas

Studentui (klausytojui) dėl svarbių priežasčių Padalinio vadovas gali leisti ne ilgiau kaip 1 metams susistabdyti studijas.

Norint susistabdyti studijas, būtina pristatyti Dekanui prašymą, kuriame būtų nurodytos svarios studijų stabdymo priežastys.

Užsiregistruoti į studijas po studijų stabdymo ar akademinių atostogų privaloma ne vėliau kaip 5 dienos iki semestro, į kurį bus grįžtama, pradžios.

Studijų atnaujinimas

Studijų atnaujinimu nėra laikomas grįžimas iš akademinių atostogų ar studijų stabdymo. Studijų atnaujinimas – grįžimas į studijas po jų nutraukimo.

Asmenys, atnaujinantys studijas, priimami tik į valstybės nefinansuojamas vietas.

Studijos atnaujinamos nuo semestro pradžios, pateikus prašymą kamieninio akademinio kamieninio vadovui ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki naujo studijų semestro pradžios.

Studijos gali būti atnaujintos, jeigu studento (klausytojo) studijuotos ir ketinamos studijuoti  studijų programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų ir nepasibaigė kamieninių akademinių padalinių tarybų nustatyti studijų rezultatų įvertinimų galiojimo terminai.

Dėl programos pasikeitimo susidariusius skirtumus (ne daugiau kaip 15 kreditų) leidžiama likviduoti per 1 metus nuo studijų atnaujinimo. Šie skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi.

Jei esama daugiau nei 15 kreditų apimties studijuotos ir ketinamos studijuoti programos skirtumų, jie turi būti likviduoti iki studijų atnaujinimo.

Už šiurkščius akademinio sąžiningumo principo pažeidimus iš Universiteto pašalintas asmuo studijas atnaujinti gali ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo pašalinimo dienos ir tik po to, kai yra likvidavęs visus dalykų/modulių skirtumus.

Jei į tą pačią studijų vietą pretenduoja daugiau kaip vienas studentas, pirmenybė teikiama studentui, kurio:

  • didesnis visų anksčiau išlaikytų sesijų vidurkis;
  • didesnis paskutinės išlaikytos sesijos vidurkis;
  • prašymo atnaujinti studijas padavimo data yra ankstesnė.

Studijų atnaujinimo VU tvarkos aprašasVU Studijų nuostatai.