Apeliacijos

Studentai, nesutinkantys su vertinimo rezultatais, turi teisę kreiptis į savo padalinio Ginčų nagrinėjimo komisiją, pateikdami motyvuotą apeliaciją.

Apeliacijos rašomos dėl:

 • galutinio egzamino (įskaitos) įvertinimo – dėstytojas netinkamai įvertino atsakymo teisingumą; padarė aritmetinių pažymio apskaičiavimo klaidų; netiksliai arba dviprasmiškai formulavo užduotį (testo atsakymus); padarė faktinių vertinimo klaidų (teisingas atsakymas traktuotas kaip klaidingas);
 • egzamino (įskaitos) ir baigiamųjų darbų gynimo procedūros pažeidimų – dėstytojas paliko auditoriją be stebėtojo; kalbėjo mobiliuoju telefonu; egzaminavimo tvarka neatitinka tos, kuri buvo nurodyta rugsėjo mėnesį.

Apeliacijų rašymo, nagrinėjimo tvarka ir terminai

Apeliaciją dėl galutinio dalyko įvertinimo galima parašyti per 7 kalendorines dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos.

Apeliaciją dėl egzamino procedūros galima parašyti per 1 darbo dieną nuo egzamino ar įskaitos laikymo dienos.

Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas dėl egzamino (įskaitos) įvertinimo yra galutinis. Kiti Komisijos sprendimai ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo jų įteikimo dienos gali būti skundžiami Centrinei ginčų nagrinėjimo komisijai.

Kol akademinio kamieninio padalinio ginčų nagrinėjimo komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję Padalinio administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas.

Apeliacijoje turi būti:

 • studento vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, Universiteto suteiktas elektroninio pašto adresas, telefono numeris;
 • argumentacija, kodėl darbas įvertintas neteisingai;
 • konkretus studento prašymas;
 • pareiškėjo parašas.

Naudingi patarimai rašant apeliaciją:

 1. Prieš rašydamas apeliaciją būtinai pasinaudok galimybe ir susipažink su egzamino darbu. Paklausk dėstytojo, kodėl pažymys būtent toks. Tai padės kritiškai įvertinti ir pastebėti savo paties ar vertinimo klaidas.
 2. Apeliaciją galima rašyti ir dėl tarpinių vertinimų. Tai taip pat rašoma po galutinio atsiskaitymo per tuos pačius terminus, tik apeliuojamas neteisingas tarpinio atsiskaitymo įvertinimas, kuris nulėmė ir galutinį įvertinimą.
 3. Apeliacijos prašymas turi būti motyvuotas! Tai reiškia, kad apeliacijoje turėtų būti surašyti visi argumentai, kodėl studentas nesutinka su egzamino (įskaitos) įvertinimu arba pagrįsti kiti procedūriniai pažeidimai („aš manau“ nėra argumentas).
 4. Apeliacinio skundo forma ir pavyzdys.
 5. Jeigu kyla dar klausimų ar nori pasikonsultuoti, kreipkis į akademinio proceso reikalų koordinatorę Tomą akadem@filf.vusa.lt

SVARBU! Apelianto studijų rezultatas, išnagrinėjus apeliaciją, jokiais atvejais negali būti sumažintas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.